វីដេអូទី ៥៖ ការប្រជុំទទួលពាក្យអ្នកស្នើថ្លៃនិងវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់